ಕಾಬ್ ಕಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ – 11 ಅಲೈವ್

ಕಾಬ್ ಕಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ – 11 ಅಲೈವ್

Translating…

11Alive 129K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Nov 15, 2019

So far this year, there are 11 confirmed cases of measles in Georgia – more cases than in the previous decade combined.

Related posts