ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಧನಾತ್ಮಕ 3 ನೇ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತ negative ಣಾತ್ಮಕ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಧನಾತ್ಮಕ 3 ನೇ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತ negative ಣಾತ್ಮಕ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Translating…

LUCKNOW: Bollywood singer Kanika

Kanika Kapoor

has tested positive in her third

COVID-19

test, reports of which came in on Tuesday night.

In the second test conducted on Sunday, she had tested positive.

Kanika is undergoing treatment at the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) here.

SGPGIMS Director Prof R. K. Dhiman said that the singer continues to test positive for the

coronavirus

and her treatment will continue until unless at least two tests show her negative.

Meanwhile, Kanika’s friend, Ojas Desai, who had stayed with her at the Hotel Taj for two days and had later gone underground, has now tested negative for the deadly virus.

More on Covid-19

In a statement issued by Ojas, he has said that he had got himself tested for COVID-19 at the Kasturba Hospital for

Infectious Diseases

at Mumbai and had tested negative. He even posted his test reports on the social media.

Meanwhile, all those who had interacted with the singer during her stay in Lucknow earlier this month, have tested negative for coronavirus which is a major relief since a number of politicians, businessmen and socialites had attend the parties with the singer.

  • Download

    The Times of India News App for Latest India News

  • Subscribe

    Start Your Daily Mornings with Times of India Newspaper! Order Now

Related posts